סטודיוים

We have studios of different sizes: for 1 to 4 people,
from 8 to 20 meters, in a price range
800 to 2800 nis per month.

You can also just rent a table
in a shared studio.


800 nis/month + VAT
Wooden desk, chair

Shared with other artists

AC

1400 nis/month + VAT
10-15 m²
Wooden desk, chair
AC

2100-2800 nis/month + VAT
15-20 m²
Wooden desk, chair
AC

STUDIOS

we have studios of different sizes: for 1 to 4 people,
from 8 to 20 meters, in a price range
800 to 2800 nis per month.

You can also just rent a working place instead of the whole studio.

YARD

PRIVATE OFFICES

MEETING ROOMS

RESTROOMS EXITS

PLACEHOLDER FOR COLLABO YARD IMAGE.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SIGN UP FORM